ОДЕЉЕЊА

ОДЕЉЕЊЕ "Б-2"

 

Начелник одељења
др Чедица Пауновић
спец. психијатријеОдељење "Б" је отворено мешовито одељење које ради по психофармако-терапијским, социотерапијским и психотерапијским принципима. У оквиру одељења постоје два одсека, одсек "А" и одсек "Б".

У оквиру одсека "А" збрињавају се деменције разне етиологије, у оквиру одсека "Б" збрињавају се хронични душевни болесници са предоминантном клиничком сликом резидуалне шизофреније.

Оба одсека обављају пријем пацијената са поменутим психијатријским ентитетима након чега се врши минуциозније дијагностиковање и лечење поменутих душевних поремећаја који се могу лечити и збрињавати у оквиру овог одељења отвореног типа.

Примењују се социотерапеутски и психотерапијски третман путем терапијске заједнице, рада у великим групама, радно - рехабилитациона и рекреациона терапија те континуирана 24-ворочасовна нега сходно инвидуалном плану лечења сваког пацијента.

Примена психофармакотерапије се врши према принцима добре клиничке праксе и протоколима за одређене клиничке ентитете.

Пацијенти према могућностима учествују и у раду и организацији Клуба лечених психоза заједно са другим одељењима, а такође се упућују и у Центар за ментално здравље.

У оквиру овог одељења лече се и пацијенти са мером обавезног психијатријског лечења и чувања, који се налазе у доброј ремисији и могу бити хоспитализовани на отвореном одељењу. У оквиру одељења врше се и судско психијатријска вештачења.

Одељење води регистар свих примљених пацијената и одговарајућу медицинску и судску документацију.


ОДЕЉЕЊЕ "Ц-3"

 


Начелник одељења
др Мариус Талиану Сонка
спец. психијатрије


Одељење "Ц" је мушко социопсихијатријско отворено одељење у оквиру кога се спроводе следеће активности.

Пријем, испитивање, дијагностиковање и лечење акутних и егзацербација психоза, пре свега шизофреног спектра психоза, а и других психотичних стања.

У оквиру одељења организује се рад терапијске заједнице у сарадњи са социјалним радницима и психолозима.

Примењује се радно окупациона, рехабилитационо - рекреативна терапија сходно инвидуалним склоностима пацијента, његовом психичком стању и сходно инвидуалном плану лечења сваког пацијента, а такође се упућују и у Центар за ментално здравље.

Примењује се одговарајућа психофармакотерапија, у складу са Националним смерницама и принципа добре клиничке праксе.

Особље одељења учествује на континуираним едукацијама и прати савремена достигнућа у фармакотерапији и психијатрији.

На одељењу се води регистар свих примљених психијатријских болесника и спроведених дијагностичких метода и одговарајућа медицинска документација.

Обавља и све друге послове медицинске природе који се у току рада могу пружити болесницима.


ОДЕЉЕЊЕ "Т-5"Начелник одељења
др Јелена Митић
спец.психијатрије


Одељење "Т" је мешовито одељење које у свом саставу има Одсек за деменције (Алцхајмер типа).

У оквиру одељења "Т" обављају се следећи послови:

Врши пријем, испитивање и лечење психоза различите етиологије, интернистичких и других обољења и пацијената оболелих од органских можданих синдрома који захтевају интезивну негу, надзор и чување.

Примењује се психофармакотерапија за лечење одговарајућих клиничких ентитета за сваког пацијента одређује се индивидуални план лечења и води се одговарајућа медицинска документација.

Обавља и све друге послове и медицинске услуге које се у току рада могу пружити болесницима.

Одсек за деменције (Алцхајмер типа)

Одсек је мешовитог типа на коме се врши пријем, дијагностика и лечење болесника са постојањем органских психичких поремећаја, укључујући деменције, амнестичке и друге когнитивне поремећаје, деменције код алкохоличара и све психичке поремећаје код којих болесник одбија комуникацију са специфичном примарном здравственом заштитом, у породици или у дому за старе и немоћне особе, а које није могуће решити у оквиру исте.

На одсеку се врши рана дијагностика деменција, као и збрињавање и лечење болесника који су од душевне болести оболели у сениуму, укључујући и млађе који су оболели од Алцхајмерове болести.

Врши се едукација лекара, вишег и средњег медицинског особља, као и едукација пацијената и породица, путем организовања радионица и саветовалишта.

Фармакотерапијско лечење се спроводи употребом нових генерација психорматика. Након купирања акутне симптоматологије ( агитација, агресија и делирантна стања ) приступа се мониторингу и процени преосталих конгитивних и социјалних вештина болесника, те се пацијент укључује 
у поливалентне терапијске програме ( музикотерапију, арт-терапију, и друге терапије), а ради очувања и повећања нивоа квалитета живота болесника, постизање оптималног нивоа функционисања као и припреме за живот у заједници.

 


ОДЕЉЕЊЕ "Н-6"

 

Начелник одељења 
др Драгана Јелић Ђорић
спец. неуропсихијатрије


Одељење "Н" је мешовито неуролошко одељење у оквиру кога се организује :

Пријем пацијената, врши дијагностику и лечење неуролошких болести.

Спроводи одговарајајућу терапију у свом делокругу и индивидуални план лечења пацијената

Учествује у организовању и вођењу амбуланте за церебро-васкуларну патологију.

Води за сваког пацијента одговарајућу медицинску документацију и евиденцију примењених дијагностикованих медицинских мера.


ОДЕЉЕЊЕ "Ф-7,8"

 

Начелник одељења
др Вукашин Перовић
спец. психијатријеОдељење "Ф" је отворено мушко социотерапијско одељење састављено из два одсека "Ф1" и "Ф2" које у свом раду функционише као једна целина.

У оквиру одељења се организује:

Пријем, смештај и лечење пацијената оболелих од различитих категорија психијатријских обољења пре свега шизофреног спектра.

Рад терапијских заједница у сарадњи са одељењем за психолошку делатност и социјалну заштиту.

Примењује се радноокупациона терапија и рахабилитациона терапија у различитим радионицама(ликовна радионица, драмска, обука на рачунару и учење енглеског језика).

Примењује се психофармакотерапија према протоколима и водичима за одговарајуће дијагностичке категорије и инвидуални план лечења пацијената, а такође се упућују и у Центар за ментално здравље.

Води се одговарајућа медицинска и судска документација.

Обавља све остале услуге које се у току рада могу пружити болесницима.


ОДЕЉЕЊЕ "Е-9"

 

Начелник одељења
др Славица Николић Лалић
спец. психијатријеОдељење "Е" је мешовито отворено одељење које ради по психофармако-терапијским, социотерапијским и психотерапијским принципима. На одељењу се организује:

Пријем мушких и женских болесника са психијатријским обољењима и жена оболелих од алкохолизма.

Врши се испитивање и лечење хроничних психотичних стања, као и акутних егзацебрација ових стања.

Социотерапеутским третмам путем терапијске заједнице (радна, рехабилитациона и рекреациона терапија), психотераписјки третман путем великих и малих псохотерапеутских група сходно инвидидуалном програму лечења пацијената.

Укључује пацијенте у организацију и вођење Клуба лечених психоза и упућује их у Центар за ментално здравље.

Спроводи медикаментозну (психофармакотерапију и другу терапију) у складу са Националним смерницама и принципима добре клиничке праксе.

На одељењу се врше болничке обраде испитаника у сврху судско-психијатријских вештачења.

Одељење врши медицинско статичку евалуацију рада, учествује у научно-истраживачком раду и пројектима, било самостално или у сарадњи са другим одељењима установе или одговарајућим институцијама.

У оквиру одељења спроводи се континуирана едукација медицинског особља свих профила.

Води се одговарајућа медицинска документација.

Обавља и све друге послове медицинске природе који се у току рада могу пружити болесницима.


ОДЕЉЕЊЕ "Г"
(Геријатрија)

 


Начелник одељења
др Ивана Живковић
спец. психијатрије


Одељење "Г" је мешовито затворено психогеријатријско одељење.

У оквиру одељења се организује :

Пријем пацијената оболелих од психоорганских синдрома различите категорије који захтевају интезиван третман и негу. У оквиру одељења се лече и пацијенти са дијагнозама пресенилне и сенилне деменције.

Примењује се психофармакотерапија према протоколима за лечење одговарајућих дијагноза, радно рехабилитациона терапија и физикална терапија, сходно индивидуалном плану лечења пацијента.

На одељењу се води одговарајућа медицинска документација.

 

 


ИНТЕРНИСТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ

 

Начелник одељења
др Фадиљ Јашари
спец. интерне медицинеОдељење "И" је мешовитог типа на коме се врши пријем, дијагностика и лечење болесника са водећом интернистичком симптоматологијом.

У оквиру одељења се организује:

Пријем болесника са других медицинских одељења Болнице, код којих је дошло до погоршања соматског здравља, а које захтева интезивније праћење виталних параметара као и ординарне терапије. За сваког пацијента одређује се индивидуални план лечења.

Одељење врши и пријем интернистичких болесника ради обављања продужене болесничке неге, палијативно збрињавање у терминалној фази болести.

Одељење располаже са 7 соба, капацитета 30 постеља, од којих је једна соба за интезивну негу, у оквиру које се врши континуирани надзор здравствених радника над пацијентима.

У склопу одељења налази се интернистичка амбуланта ради прегледа, дијагностике и ординирања терапије за остале болеснике Болнице са блажим соматским тегобама.

 


ОДЕЉЕЊЕ "К-11,12"Начелник одељења
др Јелена Ђокић
спец. неуропсихијатрије


Одељење "К" је отворено женско социопсихијатријско одељење састављено из два одсека "К-1" и "К-2"

У оквиру одсека "К1" се организује смештај и лечење психоза шизофреног спектра
.

Спроводи одговарајућу терапију путем терапијске заједнице и медикаментозне терапије сходно индивидуалном плану лечења пацијента.

Организује се радно окупациона и рехабилитациона терапија индивидуална или групна и упућују се пацијенти у Центар за Ментално здравље.

Води се одговарајућа медицинска документација.

Одсек "К2" - Одсек за афективне поремећаје

Одсек "К2" се налази у оквиру одељења "К" ( женско одељење). У оквиру одсека "К2" организује се лечење спектра дијагноза и групе поремећаја расположења(Ф30-Ф39), затим групе неуротских, са стресом повезаних и соматоформних поремећаја који захтевају хоспитализацију(Ф40-Ф49), поремећаја личности и поремећаја понашања одрасле особе(Ф60-Ф69), групе менталних поремећаја и поремећаја понашања због употребе алкохола код жена и шизафективних поремећаја(Ф25)

Овај одсек је отвореног типа организован по принципа социјалне психијатрије са терапијском заједницом и структурисаним слободним активностима.

Лечење пацијената је мултидимензионално,
примењује се признате савремене фармакотерапије,психотерапије(индивидуална и групна),социјалне и радне терапије,а такође упућују и у Центар за ментално здравље.

За сваког пацијента постоји индивидуалан план лечења.

Редовно се одржавају социотерапијске групе које наизменичко воде: лекар, психолог, социјални радник, медицинска сестра и радни терапеут.

Радно окупациона терапија прилагођена је афинитетима пацијената и обухвата: сликање, музикотерапију, књижевност, домаће радиности(хеклање, плетење, прављење амбалаже за паковање терапије, уређење околине одељења и др).

План активности током хоспиталног лечења индивидуалан је за сваког пацијента и он обухвата: лабораторијску обраду, медикаментозну терапију, редовно обавештавање надлежних институција(судови,центри за социјални рад),психотерапијски рад (индивидуални и групни), терапијске викенде(једнодневни и вишедневни) у циљу ресоцијализације и дестигматизације са активним учешћем породице у лечењу, радиолошка дијагностика (системски прегледи, допунски дијагностички прегледи), консултативне прегледе специјалиста, психолошко тестирање, радно-окупациона и рекреативна терапија, терапијске заједница и активно спровођење свакодневних задужења на одељењу, слободне активности и време за одмор, излазак у болнички круг, учешће у социотерапијској групи и рад са социјалним радником, окупациону терапију, рад на рачунару, креативне активности, друштвене игре, екскурзије, излети и план лечења након отпуста.


ОДЕЉЕЊЕ "П-13"

 

Начелник одељења
др Дејан Димитријевић
спец. психијатрије

 

Одељење "П" је затворено мушко психијатријско одељење које се бави хоспитализацијом, дијагностиком и лечењем пацијената са акутним психотичним поремећајима, као и акутним егзацербацијама хроничних психоза (шизофрене и шизоактивне психозе, поремећајима са суманутошћу, биполарни афективни поремећаји, тешке депресивне епизоде са или без суицидалности), али и других акутних стања у психијатрији различите етиологије која захтевају психијатријско збрињавање. Одељење је посебно намењено и оспособљено за лечење пацијената који су психомоторно агитирани, агресивни, склони самоубиству или самовољном напуштању Болнице, па им је из тих разлога потребан интезиван надзор и третман.

Одељење "П" такође прима и пацијенте ради спровођења мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи.

На одељењу се спроводи медикаментозна терапија, површне методе психотерапије, социотерапијске процедуре: радно-окупациона и рехабилитациона терапија, терапијска заједница, социотерапијска група и рекреативна терапија.

На одељењу се води евиденција - протокол о присилно хоспитализованим пацијентима сходно Закону о заштити лица са менталним сметњама и Закону о правима пацијената. Води се одговарајућа судско-медицинска документација као и периодично извештавање суда о здравственом стању пацијента, који је донео решење о мери безбедности, а такође се упућују у Центар за ментално здравље.

За сваког пацијента прави се индивидуални план лечења, а у третману пацијената су укључени два лекара специјалиста, главна медицинска сестра, медицинскеи техничари са посебном обуком за спутавање агитираних пацијената, психолог, социјални радник, радни терапеут, фискултурни педагог.

 


ODELJENJE "M-14"

 

Начелник одељења
др Жељко Милићевић
спец. психијатрије


Одељење "М" је отворено мешовито социопсихијатријско одељење за лечење алкохоличара у оквиру кога се организује :

Пријем, испитивање и лечење алкохоличара.

Пријем и лечење органских психосиндрома алкохолне генезе.

Пријем и лечење алкохолних психоза.

Спроводи одговарајућу медикаментозну психотерапију (индивидуалну и групну) и социотерапију(терапијска заједница) и индивидуални план лечења пацијената.

Учествује у раду "Саветовалишта за болести зависности од алкохолизма и дрога" са овог терена.

Примењује брачну и породичну терапију, односно примењује системску терапију у лечењу болести зависности. За сваког пацијента постоји индивидуални план лечења.

Организује се радно окупациона и рехабилитациона терапија инвидуална или групна.

На одељењу се води одговарајућа медицинска документација.

 


ОДЕЉЕЊЕ "Х-16"
( Центар за форензичку психијатрију )

 

Начелник одељења
др Драган Станковић
спец. психијатрије


Центар за форензичку психијатрију "Х" обавља послове судско психијатријског вештачења за пацијенте који се налазе на лечењу у установи и ван установе по решењу или наредби суда. 

У оквиру одељења врши се спровођење мера обавезног психијатријског лечења у установи затвореног типа и код душевно оболелих пацијената по пресуди суда.

У оквиру самог одељења спроводи се психофармакотерапија и радно рехабилитациона терапија. За сваког пацијента постоји инвидуални план лечења.

Медицински третман се обавља према принцима и ставовима који важе у савременој форензичкој психијатрији, уз уважавање важећих законских прописа.

Води се одговарајућа судско медицинска документација.


 

ОДЕЉЕЊЕ "З"

 

Начелник одељења
др Душица Кирилов
спец. психијатрије, суб. спец. судске психијатрије


Одељење "З" је затворено одељење мешовитог типа где се лече пацијенти зависни од различитих облика психоактивних супстанци (дрога) и пацијенти са мерама обавезног лечења изречених од стране суда у установи затвореног типа.

У оквиру одељења организован је индивидуални и групни социотерапијски, РЕБТ и рехабилитациони третман. Ради тим у који је укључен психијатар, социјални радник, психолог који су едуковани из ове области.

У оквиру одељења организован је рад метадонског центра где долазе зависници ради примене методе по строгим медицинским и доктринарним ставовима Националне стратегије за борбу против зависности од дрога.

Тим одељења ради и ван саме институције у циљу превенције болести и опште информисаности јавног мњења о болестима зависности и њиховим компликацијама. Такође се ради на превенцији и откривању ХИВ-а и хепатитиса Ц. Одељење свој рад координише у сарадњи са Клиником за болести Зависности-Институт за психијатрију клиничког центра Нови Сад.

На овом одељењу за сваког пацијента одређује се индивидуални план лечења.

Одељење има три одсека и то:

Одсек интензивне и полуинтензивне неге

На Одсеку интезивне и полуинтезивне неге лече се пацијенти који поседују адекватну мотивацију за лечење од зависности, као и капацитет за поштовање терапијског уговора и услова хоспитализованог третмана.

Одсек за супституциону метадонску терапију
На Одсеку за супституциону метадонску терапију пацијенти се лече коришћењем супституције са дејством сличним дроги да би се обезбедио контролисани облик абдикције.

Одсек затвореног типа у оквиру мера обавезног лечења - форензичка психијатрија
На Одсеку затвореног типа у оквиру мера обавезног лечења - форензичка психијатрија лече се пацијенти којима је изречена мера обавезног лечења и чувања у здравственој установи од стране суда, а зависници су од дрога.


ОДЕЉЕЊЕ "С"

 

Начелник одељења
др
Оливера Голубовић
спец. психијатрије


Одељење "С" прима болеснике ради форензичко-психијатријског испитивања, обраде и спровођења мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи.

На одељењу се спроводи медикаментозна терапија, супортивне методе психотерапије, радно окупациона и рехабилитациона терапија, индивидуална или групна.

За сваког пацијента се прави индивидуални план лечења, а у третману пацијента су укључени лекар специјалиста, главна сестра одељења, медицинске сестре-техничари, болничари, психолог, социјални радник, радни терапеут и фискултурни педагог.


ОДЕЉЕЊЕ "Р"


Начелник одељења
др Ана Ђокић
спец. неуропсихијатрије

 

Има у свом саставу три одсека

Болнички одсек

Болнички је отворено женско одељење, углавном хроничних психоза где се организује и спроводи психофармако терапије уз примену инвидуалне или групне радно окупационе терапије.

У оквиру одељење се води одговарајуће медицинска документација.

Одсек за терапију радом

Организује окупациону радну терапију са болесницима одељења "Р" и са других одељења болнице.

Спроводи терапију радом у циљу рехабилитације и ресоцијализације психијатријских пацијената.

За сваког пацијента прави се индивидуални план окупационе терапије сходно дијагнози и личним афинитетима пацијената.

Координише свој рад са другим одељењима Болнице.

Врши организацију рада по секцијама: драмска, литерарна, фолклорна, музичка, рецитаторска, радионица учења енглеског језика и обука за рад на компјутерима.

У оквиру овог одсека се спроди и Антистигма програм на нивоу целе Болнице.

Одсек за терапију радом израђује часопис "Оаза", који садржи разна ликовна, писана и остала дела пацијената Болнице, као и информације о активностима у којима су пацијенти и учествовали. Часопис је некомерцијалан и излази у зависности од потреба и финансијског капацитета установе.

Одсек за рекреацију

Организује забавни и спортски живот пацијената.

Организује разне приредбе и излете.

Организује разна спортска такмичења.

Врши одабирање филмова за приказивање пацијентима


ОДЕЉЕЊЕ 
"Дневна Болница"

 

Начелник одељења
др Жељко Вилотијевић
спец. психијатрије
психотерапеут


Дневна болница је медицинско одељење предвиђено за продужено лечење и праћење одраслих пацијената након отпуста са болничког лечења, као и за примарну и терцијалну заштиту пацијената са менталним обољењима и поремећајима, а за које су адекватне методе рада Дневне болнице. Примењује се психотерапијске методе (групне и индивидуалне), саветовање, психофармакотерапија, музико терапија, библиотерапија, радна терапија, физичке активности и сл. сходно индивидуалном плану лечења пацијента. 

Основни принцип рада је Бихејвиорални психотерапијски третман.

Болесници бораве на одељењу од 8-12 часова радним данима. 

Медицинска документација се води уобичајно као и код пријема у Болницу.

Парцијална хоспитализација организована је кроз рад Дневне болнице која данас представља један од најсавременијих видова лечења у психијатрији, а где се кроз структурисану средину остварује разноврсни и интензивни третман психијатријских пацијената. Овде се спроводи интензивна психолошко-психијатријска дијагностика, фармакотерапија, психотерапија, социотерапија и психосоцијална рехабилитација уз останак оболелог у постојећем породичном и социјалном миљеу. У оквиру Дневне болнице се збрињавају различите категорије психијатријских болесника, различите животне доби, са другачијим програмима и циљевима од којих су свакако најзначајнији :

-Дневна болница као алтернатива за стационарно лечење
-Дневна болница као интермедијарна фаза у процесу рехабилитације
-Дневна болница као прелазна фаза током третмана
-Дневна болница као посебан програм за поједине врсте психијатријских поремећаја и поремећаја понашања.

То би значило да пацијенти после стационарног лечења у болници према индикацијама настављају третма у Дневној болници или се непосредно примају на предлог психијатра поликлиничке психијатријске службе, или на предлог терапијског тима Дневне болнице. Пацијенти се упућују такође на даље праћење у Центар за ментално здравље.

Индикације су из различитих подручја менталних болести - психотичних, афективних, анкциозних, са стресом повезаних, соматоформних и поремећаја личности и понашања одраслих. У Дневну болницу се примају пацијенти како у првим стадијумима болести, тако и они код којих је дошло до акутног погоршања као и у циљу превенције тежих поремећаја који би, ако се на време не сузбију, захтевали смештај болесника у психијатријску болницу.

Пред пријем у Дневну болницу пацијенти добијају тзв. "Информатор о раду Дневне болнице", где је на једноставан начин објашњено шта их очекује током боравка у Дневној болници, каква су им права и обавезе, као и неке друге информације у вези боравка и лечења. Такође добијају информације о дневном програму и распореду активности који почиње у 08:00 часова, а завршава се у 14:00 часова.

Тим Дневне болнице сачињавају стални чланови: Начелник одељења- Специјалиста психијатрије и психотерапеут; лекар одељења - спец.психијатрије; доктор медицине; и главна сестра одељења и медицинске сестре и техничари које су и котерапеути; као и придружени чланови-психолог, радни терапеут и социјални радник. Терапија у Дневној болници је мултидимензионална и у њој практично учествује целокупно особље, а према потребама пацијената врши се избор терапијских метода. Примењује се интегративни и мултимодални приступ, који подразумева психофармакотерапију, психоедукацију, психотерапију (индивидуалну и групну), радно-окупациону и видеотерапију, групну социотерапију, радну и рекреативну терапију.

Медикаментозна терапија подразумева примену свих савремених психофармака који се користе у датом тренутку уз поштовање принципа добре клиничке праксе.

Основни психотерапијски рад у Дневној болници подразумева рад у групама које воде доктори-психотерапеути, као и еуковане медицинске сестре. Такође у оквиру делатности Диспанзера Дневне болнице функционишу три мале психотерапијске групе ( две понедељком и једна средом) у које се укључују ванболнички пацијенти, као и поједини пацијенти са одељења након завршеног лечења у Дневној болници.

Социотерапија чији најзначајнији део представљају средње и веће терапијске групе, затим свакодневни краћи јутарњи састанци медицинских сестара и пацијената када се ординира јутарња медикаментозна терапија.

Радно-окупациона и видеотерапија са низом окупационих, рекреативних и едукативних активности које се примењују зависно од врсте психичких поремећаја и поремећаја понашања као и афинитета и могућности самих пацијената.

Одељење врши медицинско статистичку евалуацију рада, учествује у научно истраживачком раду и пројектима, учествује у континуираној едукацији медицинског особља свих профила. Води се одговарајућа медицинска документација и обављају се и сви други послови медицинске природе који се у току рада могу пружити пацијентима.ЦЕНТАР ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

 

Центар за ментално здравље је самостално одељење Специјалне болнице за психијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић" Вршац, који је измештен из установе и налази се у ужем центру Вршца.

Центар за ментално здравље спроводи дестигматизацију лица са менталним сметњама, деинституционализација лечења и реинтеграција ових лица у заједници. Спроводи антистигма програм ради едукације локалне заједнице, стварање механизама подршке, који ће олакшати социјализацију лица са менталним сметњама.

У Центру се врши промоција менталног здравља и превенција менталних поремећаја, превенција инвалидитета и рехабилитација, рекреативна терапија, породична терапија, психосоцијална рехабилитација и ресоцијализација, надзор над лицима са менталним сметњама, кућне посете, теле апел служба, психосоцијална подршка у кризним ситуацијама, као и подршка при запошљавању и активном тражењу посла корисника Центра.

Центар спроводи следеће активности :

- Континуирано праћење особа са менталним поремећајима након болничког лечења, укљујући подршку и рад са породицом.
- Превентивни програм и спровођење индивидуалног плана лечења пацијената.
- Формирање базе података корисника услуга Центра
- Организовање стручних састанака, округлих столова, предавања и конгреса
- Реализација кампања и промоција о значају очувања менталног здравља као дела општег здравља, како појединца, тако и целе заједнице.
- Успостављање мултисекторске сарадње са државним службама, али и невладиним сектором.

У Центру за ментално здравље раде запослени радници Болнице у складу са прерасподелом радног времена. Капацитет на дневној бази је рад са 30 лица са менталним сметњама.