Служба за специјалистичко консулталтивне прегледе

ОДЕЉЕЊЕ "А"
(Служба за специјалистичко-консултативне прегледе)

 

Начелник одељења
прим. др Љиљана Михајловски
спец.неуропсихијатрије
суб.спец. судске психијатрије
породични терапеут


Служба за специјалистичко консултативне прегледе у свом саставу има: амбуланте, кабинете, саветовалишта, диспанзере, одсек за психолошку делатност,одсек за социјалну заштиту, одсек за медицинску статистику.

 

АМБУЛАНТЕ

Пријемна амбуланта
- Врши пријем болесника на стационарно лечење, на основу индикације за пријем и на основу прописане, одговарајуће медицинске и судске документације.

Неуролошко-психијатријска амбуланта
- Врши преглед неуропсихијатријских амбулантних болесника и предлаже пријем уколико се за то укаже потреба.
- Врши прегледе и обраде пацијената за инвалидску комисију.
- Обавља прегледе и даје форензичко мишљење на захтев суда.
- Обавља консулатације са психолошком службом према указаној потреби.
- Води одговарајућу медицинску документацију о јављању болесника на преглед и ординираној терапији.
- Води судску и медицинску документацију за пацијенте који имају изречену меру лечења на слободи од стране суда

 

КАБИНЕТИ

Кабинет за ЕЕГ
- Обавља прегледе за хоспиталозоване и амбулантне болеснике
- Обавља електро-енцефалографску дијагностику
- Обавља ЕЕГ прегледе у будном стању и спавању
- Учествује у тимској обради хоспитализованих болесника од епилепсије и сродних болести.

Кабинет за доплер, ТЦД и доплер прегледа крвних судова
- Овај кабинет обавља послове за хоспитализоване и амбулантне болеснике.
- Доплер-сонографију крвних судова мозга оболелих од цереброваскуларне болести.
- Редовно праћење пацијената са патолошким налазом, конзервативним третманом и припремом за евентуалне операције.
- Постоперативно праћење пацијената.
- Стручно сарађује са установама ( институти и клинике) које су специјализооване за ову патологију.
Кабинет за ЕМНГ и евоциране потенцијале
- У оквиру овог кабинета врши се испитивање проводљивости периферних сензитивних и моторних нерава, као и испитивање акционих потенцијала мишића.
- Ради се тест неуромишићне трансмисије.
- Испитивање и праћење пацијената од неуромишићних болести.

Кабинет за превенцију можданог удара
- У склопу овог кабинета постоји ултразвучни кабинет у којем раде 3 лекара, један неуролог-неуроангиолог и два неуропсихијатра-неуроангиолога, који врше преглед екстракранијалних и интракранијалних крвних судова. На овај начин открива се асимптоматса стеноза каротидне артерије ултра звуком и оболели се упућују у терцијалну установу Института за КВБ "Дедиње" у Београду ради каротидне ендаректомије.
- У склопу Болнице одвија се свакодневни рад на примарној и секундарној превенцији можданог удара. Дефинишу се фактори ризика на које се може утицати ( хипертензија, дијабетес, дислипидемија, атријална фибрилација и други кардиолошки поремећаји), уводи се терапија у складу са препорукама Националног водича за мождане ударе.
Кабинет за клиничке студије
- Кабинет за клиничке студије бави се организацијом и извођењем клиничких студија, научних истраживања и свакодневним прегледом и лечењем пацијената који актуелно не суделују у студијама или истраживањима.
- Кабинет реализује научноистраживачке пројекте подржане и/или добијене конкурсом од надлежног министарства или других институција у Републици, као и прихваћене међународне пројекте и истраживања постављена у самој Болници. Реализује клиничка испитивања лекова од прве до четврте фазе, као евалуацију сопствених истраживања.
- У најширем смислу, бави се лечењем, едукацијом и истраживањем, праћењем пацијената и после отпуста, формирањем и одржавањем базе података. У редован рад кабинета спадају и посете ментора и контроле спонзора које трају и по неколико дана. Рад у кабинету за клиничке студије је тимски. Води се медицинска документација и посебна документација неопходна за извођење клиничких студија. Примењују се савремене методе у лечењу пацијената. После извођења студија сви подаци се архивирају и чувају 15 година. У оквиру спровођења клиничких студија прикупља се и шаље лабораторијски материјал и посебно се стара о пријему и дистрибуцији поште и факсова током извођења самих студија.
- Такође се бави научно-истраживачком делатношћу, у смислу праћења најновијих научних достигнућа у области психијатрије, могућностима имплементације истих у процес рада у Болници и реализацијом едукације здравствених радника и здравствених сарадника. Научно-истраживачка делатност резултира радовима публикованим у различитим домаћим и страним часописима, односно презентацијама на стручним конгресима. Запослени су дужни да се континуирано едукују и стручно усавршавају.


САВЕТОВАЛИШТА

Саветовалиште за епилепсију обавља прегледе и лечења од епилепсије и различитих епилептичких синдрома.

Саветовалиште за алкохолизам обавља прегледе и лечење болесника који болују од болести зависности од алкохола. Терапија је инвидуална и групна и примењује се системска породична терапија

Саветовалиште за породичну терапију бави се проблемом породичног система по принципа рада системске породичне терапије. Ради се са породичним системом или брачним субсистемом, у зависности од облика дисфункционалности и испољеног симптоматског понашања, са терапијским циљем промене релација чланова система у сврху превазилажења дисфункционалности и даљег раста и развоја система.

Индикације за примену породичне системске терапије су:
- породице са брачним проблемима, партнерским проблемима.
- породице са чланом који има проблем зависности од ПАС и алкохола
- породице са психијатријским обољењем-психотичним чланом.
- породице у којима је заступљен психосоматски поремећај.

 

ДИСПАНЗЕРИ

 

Диспанзер за дечије и адолесцентне психијатрије

- Одсек за дечију психијатрију и омладину обавља  превентиву, саветодавни и терапијски рад са децом и омладином у циљу смањивања њихових психичких и соматских тегоба и лечење психичких поремећаја. Омогућено је и у учешће чланова породице у терапијском процесу и сагледавање удела чланова домаћинства у настанку поремећаја и на тај начин деца и млади се не искључују из своје природне средине-породице.

- Рад са децом и омладином узраста до 25. година се обавља сваке среде од 08:00-14:00 часова.

 

Диспанзер дневне болнице

- Психотерапијски третман обухвата екстрахоспиталне и хоспитализоване пацијенте са неуротичним сметњама, граничним и другим поремећајима личности, такође и психотична стања у ремисији.

- Примењује се оба облика инвидуалне психотерапије:

1.Аналитички оријентисана психотерапија

2.Саветодавно-површински облик психотерапије

- Психотерапијски третман обухвата : Развојно и адолесцентно доба (поремећаји функција, неуроза, адолесцеттне кризе, поремећаји личности).

Одрасло доба (кризна стања, неурозе, граничне и друге поремећаје личности и психозе у стањима ремисије)

- Психотерапијском третману предходи тимска (психијатар, психолог) дијагностичка тријажа.

- Евалуација психотераписјког третмана такође подлеже тимској процени (психолог, психијатар)

 

ОДСЕК ЗА ПСИХОЛОШКУ ДЕЛАТНОСТ

 

- Одсек за психолошку делатност обавља послове којима је обухваћен третман хоспитализованих и амбулантних пунолетних пацијената. У оквиру овог одсека обављају се сви облици психолошке дијагностике и диференцијалне дијагностике, као и индивидуалног и групног саветодавног рада. Поред тога, процењују се психотерапијски капацитети пацијената и тестовно евалуирају резултати психотерапијског рада. На основу резултата психолошког тестирања прогнозира се даљи ток болести и лечења. Током третмана се у ове сврхе обављају редовни ретести. Обављају се психолошки тестови интелектуалних способности, тестови личности и психопатолошких тенденција личности, као и тестови на органицитет - сходно дијагностичким критеријумима и проценама.

- Психолог учествује у тимском вршењу судско-психијатријских вештачења за амбулантне и хоспитализоване пацијенте.

- Учествује у тимском раду индивидуалне и групне психотерапије на болничким одељењима. Посебно је организован групни рад на одељењима за лечење болести зависности, на судским одељењима, КБТ на одељењима за афективне поремећаје, на одељењима за акутна стања, као и на одељењима "Ф" и "Ц" где су већином пацијенти са хронифицираним сметњама.

- Учествује у спровођењу тимске терапије радом и креативне терапије у сарадњи са радним терапеутом. Обавља неуропсихолошко испитивање амбулантних и хоспитализованих пацијената.

- У оквиру третмана психолози дају мишљења за потребе поступка процене радне способности и за потребе инвалидских комисија.

 

ОДСЕК ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 

- Узима социјалне анамнезе на захтев болесничких одељења.

- Предлаже социјалне интервенције на захтев болесничких одељења за хоспитализоване болеснике у координација са начелницима одељења или директором болнице.

- Учествује у раду форензичко-лекарских комисија по њиховом захтеву

- Даје предлоге одговарајућим органима старатељства ради постављања старатељства хоспитализованим болесницима у договору са судско лекарским комисијама и начелницима одељења.

- Врши повремене контроле старатељских обавеза старатеља болесника који су смештени ради болесничког лечења и прилаже извештај и предлог надлежним старатељским органима.

- У заједници са одељењем "Р" учествује у професионалном преоријентисавању и ресоцијализацији болесника.

- Врши припреме за отпуст болесника и стара се о њиховом смештају у ванболничку средину или у одговарајуће домове према налогу начелника одељења.

- Прибавља одговарајуће социјалне податке ( социјална анкета на терену ) за болеснике који се лече у болници, а немају потребне податке.

 

ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКУ СТАТИСТИКУ И ИНФОРМАТИКУ

 

- Одсек за медицинску статистику и информатику управља пословина и задацима из области здравствене статистике и информатике на нивоу Болнице, обезбеђујући максимум података за проучавање здравственог стања становништва општине и шире, програмирање мера здравствене заштите и да обезбеђују неопходно праћење, усмеравање и усклађивање здравствене заштите из делокруга рада Болнице.

- Бави се развојем здравственог информационог система.

- Обезбеђује услове за рад здравственим и административним радницима на нивоу оперативних система, програмских пакета и техничке опреме.

- Организује електронске базе података хоспитализованихи амбулантних пацијената ради прикупљања, контроле и сумирања периодичних статичких извештаја здравствене установе

- Протокол болесника и медицинска документација у Болници (са прилозима за компјутерску обраду података), воде се за лица којима се пружа здравствена заштита.