Оглас - доктор медицине и медицинске сестра - техничар

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
''Др СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ'' ВРШАЦ
Подвршанска 13
Вршац 26300
Број: 01-717/3
Датум: 05.06.2017. године
Teлeфoн:013/833-253

 

 

На основу члана 21 Статута Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац и члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“ број 1/2015), а у складу са Закључком 51 бр. 112-5003/2017 од 26.05.2017. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке директора број: 01-717/2 од 05.06.2017. године расписује се

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ЗА 2 ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ И 7 МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА- TEХНИЧAРA

 

 

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за

 

1.Доктор медицине, 2 (два) извршилаца;

Опис посла: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за психијатријске болесети „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац.

 

Услови које кандидати треба да испуњавају су:

 

- VII-1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет и

- положен стручни испит.

 

Кандидат за радно место доктора медицине обавезан је да уз пријаву достави и:

 

- оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења о општој здравственој способности,

- фотокопију/ очитану личну карту,

- уверење о држављанству,

- потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

 

2. Медицинска сестра-техничар, 7 (седам) извршилица

Опис посла: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за психијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић" Вршац.

 

Услови које кандидати треба да испуњавају су:

 

- завршена средња медицинска школа и стечено звање медицинска сестра – техничар, општи или психијатријски смер и

- положен стручни испит.


Кандидат за радно место медицинске сестре- техничара обавезан је да уз пријаву достави и:

 

- оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, општи или психијатријски смер,

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења о општој здравственој способности,

- фотокопију/ очитану личну карту,

- уверење о држављанству,

- потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.


Пријавом на јавни оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања јавног огласа на Web сајту Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће комисија коју формира директор Болнице.


Пријаве са документацијом ( у затвореној коверти ) достављају се поштом или лично на писарницу Болнице, на адресу: Специјална болница за психијатријске болести “Др Славољуб Бакаловић” Вршац, 26300 Вршац, Подвршанска бр.13 са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (назив радног места)“.

 

ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ

Воскресенски др Татјана

спец.неуропсихијатрије и суб.спец.

клиничке неурофизиологије

са епилептологијом

Attachments:
Download this file (javni oglas sbpb Vš.pdf)Јавни оглас Вршац1304 Kb