ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

 

1. Објава каталога поклона који су запослени примили у претходној години у првом кварталу наредне календарске године

Запослени у Специјалној болници "др Славољуб Бакаловић" Вршац, нису добијали поклоне од стране других лица.


2.Редовно објављивање извештаја о реализацији уговора на интернет презентацији институције.

Редовно се објављују извештаји о реализацији уговора на интернет презентације институције и на порталу јавних набавки.

3. Објавити на интернет презентацији информације о примљењим донацијама и хуманитарној помоћи према следећим елементима донатор, врста, износ примљених средства, одлука о начину коришћења и трошења донације и хуманитарне помоћи.

Списакдонација.pdf


4.Усвојити интерни акт са прецизно дефинисаним и јасним упутствима за управљање информација ( приступ, коришћење, контрола, обнова, уништавање података и опреме )

Усвојен је Акт о безбедности ИКТ система 26.02.2017. године. У току ове године се ради измена постојећег Акт-а ради дефинисања нових мера/процедура безбедности ИКТ система


5.Све запослене упознати са актом/упутствима за управљање информацијама.

Сви запослени који раде на рачунарским системима, упознати су електронским путем у вези Акт-а о безбедности ИКТ система.


6. Усвојити процедуру за коришћење приватних преносних меморија ( усб, цд и др. )

Усвојена процедура биће описана у Акт-у о безбедности ИКТ система


7.Омогућити аутомаске забране у случају понављања неуспелих пријава.

Аутоматске забране у случају понављених неуспелих пријава подешене су у интерном здравственом софтверском систему "Heliant Health" који имплементиран у Специјалној болници за лечење психијатријских болести "др Славољуб Бакаловић" Вршац.


8.Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим ( У зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже )
Омогућено је истраживање неуспелих пријава у интерном здравственом информационом систему "Heliant Health" који је имплентиран у Специјалној болници "др Славољуб Бакаловић" Вршац, и у интегрисаном здравственом информационом систему Републике Србије "Мој Доктор".


9.Прописати обавезу да се на интернет презентацији, као и на видном месту у институцији објави информација о томе који лекари и друго медицинско особље и у ком периоду врше допунски рад у матичној установи.

Креирана је страница "Допунски рад лекара" на ком постоје информације о лекарима и другом медицинском особљу и у ком периоду врше допунски рад у матичној установи.

10.Прописати обавезу да се на интернет презентацији, као и на видном месту у институцији, објави информација о томе који лекари и друго медицинско особље и у ком периоду врше допунски рад у некој другој установи или су ангажовани по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова у некој другој установи.
На веб страници "Допунски рад" написане су информације о лекарима и другом мед. особљу и у ком периоду врше допунски рад у другој установи.


11.Прописати обавезу да се на интернет презентацији, као и на видном месту у институцији објаве информације о томе који лекари и друго медицинско особље који су оснивачи или власници привредног друштва или јавне службе која пружају здравствене услуге, који лекари и друго медицинско осoбље обављају самосталну делатност у области здравствене заштите у смислу закона којим се уређује предузетништво, који лекари и друго медицинско особље врше функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу које пружа здравствене услуге.
На веб страници "Допунски рад лекара" написане су информације о лекарима и другом мед. особљу.